Online rezervácia

Zarezervujete si pobyt včas. Rezerváciu vám potvrdíme našim e-mailom.

Zrub sa prenajíma vždy len jednej skupine hostí. Pred zaslaním tejto rezervácie si prosím prečítajte nižšie uvedené rezervačné a ubytovacie podmienky, ktoré tvoria neoddelitelnú súčasť tejto rezervácie. 

* Pred odoslaním online "Rezervačného formuláru" si prosím podrobne prečítajte tieto podmienky, týkajúce sa rezervácie a samotného pobytu:

Nástup na pobyt: od 16:00 - do 18:00

Odchod z pobytu: od 08:00 - do 10:00


 • Pri príchode požadujeme uhradiť bezpečnostnú zálohu vo výške € 200. V prípade, ze nedošlo počas pobytu k vzniku škody na prenajatom majetku, Vám bude záloha vrátená v plnej výške v priebehu 48 hodín od ukončenia pobytu na Vami špecifikovaný účet. 
 • Posteľná bielizeň a uteráky sú v cene prenájmu.
 • Všetky energie (elektrina), Wi-Fi, ako aj neobmedzené využitie jacuzzi a sauny, drevo do krbu (celoročne), rekreačný poplatok sú súčasťou ceny prenájmu. 

 • 1. Zrub Mateo ("predmet nájmu") je ponúkaný na prenájom na rekreačné účely nájomníkovi (klientovi), ktorého vyplnený rezervačný formulár bude potvrdený pánom Andrejom Belákom alebo pani Martinou Belákovou ("majiteľ").
 • 2. Majiteľ si vyhradzuje právo na zamietnutie vstupu na územie predmetu nájmu v prípade, že popis/počet osôb nastupujúcich na pobyt v nimi rezervovanom termíne nezodpovedá popisu počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári a majiteľ nebol vopred informovaný o zmene.
 • 3. Na rezerváciu predmetu je potrebné, aby klient vyplnil rezervačný formulár, zaslal ho na e-mailovu adresu majiteľa uvedenú v rezervačnom formulári. Upresňujúce informácie k cenám: Zrušenie rezervácie 30 dní a viac pred jej nástupom je záloha vratná, pri zrušení 15-29 dní pred nástupom sa vracia 30% zo sumy zálohy a pri zrušení rezervácie menej ako 14 dní sa 50% záloha nevracia.
 • 4. Bezpečnostná záloha vo výške € 200,- (splatná v hotovosti pri príchode) za každú rezerváciu je požadovaná pre prípad poškodenia prenajímaného majetku. Táto záloha nelimituje zodpovednosť klienta voči vlastníkovi za škody na majetku spôsobené počas pobytu a v prípade vrátenia majetku v pôvodnom stave bude klientovi vrátená v plnej výške prevodom/vkladom na účet do 48 hodín od ukončenia pobytu.
 • 5. Ubytovanie je možné od 16:00 v deň príchodu, objekt prosíme uvoľniť do 10:00 v posledný deň pobytu (ak nebolo vopred dohodnuté inak). V prípade, že klientovi nebude umožnené ubytovať sa do 18:00 v deň začiatku pobytu, bude klientovi vrátená suma za jeden deň pobytu. V prípade, že predmet nájmu nebude uvoľnený do 10:00, klient je povinný uhradiť majiteľovi pokutu vo výške rovnajúcej sa cene jedného dňa pobytu – táto pokuta môže byť odrátaná z bezpečnostnej zálohy klienta.
 • 6.  Maximálny počet ubytovaných hostí počas trvania prenájmu nesmie prekročiť 12 osôb (bez ohľadu na vek).

   Zloženie hostí deklarované v rezervačnom formulári je záväzné a bez predchádzajúceho súhlasu nemenné. Majiteľ si vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške € 30,- za každé porušenie a každú osobu navyše.

 • 7. Klient súhlasí, že sa bude správať zodpovedne a bude zaobchádzať s predmetom nájmu pozorne a zanechá ho po svojom odchode čistý a uprataný. Hoci v cene nájmu sú zahrnuté aj náklady za upratanie po odchode klienta, majiteľ si vyhradzuje právo znížiť bezpečnostnú zálohu o náklady spojené s čistením/upratovaním v prípade, že predmet nájmu je zanechaný v neakceptovateľnom stave. Klient taktiež súhlasí, že svojim správaním nebude narušovať obyvateľov v najbližšom okolí.
 • 8. Klient je povinný nahlásiť majiteľovi, alebo jeho zástupcovi, bez akéhokoľvek omeškania každú závadu na zariadení alebo vybavení nachádzajúcom sa na území predmetu nájmu. Oprava, respektíve nahradenie chybných častí bude zabezpečené v najkratšom možnom čase.
 • 9. Majiteľ nenesie zodpovednosť za dočasný výpadok alebo prerušenie služieb pre verejnosť (napr. dočasné prerušenie dodávky el. energie alebo internetového pripojenia) ako aj v prípade nefunkčnosti akéhokoľvek náradia alebo mechanizmov, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu. Taktiež majiteľ nezodpovedá za straty, poškodenia alebo zranenia, ktoré by vznikli z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, nepokojov, vojny, štrajku alebo iných nepredvídateľných udalostí. Majiteľ nenesie zodpovednosť voči klientovi za straty, poškodenie alebo iné nepríjemnosti, pokiaľ by bol prenajímaný majetok zničený alebo rozsiahlo poškodený pred termínom začiatku prenájmu. V takomto prípade je majiteľ povinný vrátiť klientovi celú uhradenú sumu do sedem dní odo dňa ohlásenia udalosti.
 • 10. Za žiadnych okolností finančná zodpovednosť majiteľa voči klientovi nepresahuje výšku sumy uhradenej klientom za prenájom.
 • 11. Majiteľ si vyhradzuje právo zamietnuť požiadavku na rezerváciu z akéhokoľvek dôvodu.

Ubytovací poriadok


Vážení hostia, dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:


 1. Čas nástupu na pobyt je od 16:00 hodiny, poprípade v iný čas po dohode s majiteľom objektu a čas odchodu je do 10:00 hodiny ráno, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 2.  Pri nástupe na ubytovanie musí byť uhradená celá suma za ubytovanie (vrátane vratnej kaucie vo výške 200€, ktorá bude klientovi vrátená do 48 hodín na účet, po skontrolovaní objektu bez škody).
 3. Objektajehozariadeniasúudržiavanéafunkčné.Ubytovaníhostiasú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.
 4. Prenajímateľobjektunezodpovedázavnesenéveciubytovanýchhostí a ani za škodu na odložených veciach.
 5. Detské ihrisko, ktoré je súčasťou objektu je určené pre deti do 10 rokov a len pod dohľadom dospelej osoby. Jeho použitie je len na vlastné nebezpečenstvo. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za prípadné zranenia, alebo škody vzniknuté klientom.
 6. Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou, teplom a vodou po celú dobu ubytovania.
 7. Hostia dodržujú nočný kľud v čase od 22:00 do 06:00 hod.
 8. Hostí prosíme nevchádzať/neparkovať na pozemky nepatriace zrubu.
 9. Prosíme hostí, aby vo vnútorných priestoroch objektu používali domácu obuv.
 10. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností, za dieťa zodpovedá osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 11. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a zamknúť dvere.
 12. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov, za ich stratu účtujeme 20 €.
 13.  Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby vo WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania.
 14. V cene je neobmedzené využívanie infrasauny a vírivky. Vo vírivke je zakázané vyťahovať/odinštalovávať trysky, ktoré slúžia na masírovanie. Podobne je zakázané nechávať vo vírivke predmety, ktoré do nej nepatria (poháre, príbory...). V prípade keby k takému došlo, poprosím o nahlásenie danej veci majiteľovi z bezpečnostných dôvodov.
 15. Vo vnútorných priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia. Porušenie zákazu fajčenia vo vnútri objektu je pokutované sumou 200 €.
 16.  Do záchodov a odpadov umývadiel je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety, hygienické potreby, potraviny, alebo vylievať tekutiny, ktoré nie sú na tento účel určené. V prípade upchatia odpadového potrubia v dôsledku nedodržania uvedeného pokynu účtujeme náhradu škody vo výške 180 €.
 17. Je zakázané svojvoľne zvyšovať počet osôb počas pobytu bez vedomia majiteľa.

 18. Ubytovateľ si vyhradzuje právo, že počas doby trvania prenájmu prenajímateľ, alebo ním poverená osoba má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod., ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku!

 19.  Pred odovzdaním objektu je ubytovaný hosť povinný dať chatu do pôvodného stavu: umyť kuchynský riad, kotlík a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti na miesto k tomu určené. Mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 60 €. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času.


Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt! Ubytovací poriadok je platný od 1.12.2023